imminences

Để định nghĩa của imminences, vui lòng truy cập ở đây.