imbitter

Để định nghĩa của imbitter, vui lòng truy cập ở đây.