illuminances

Để định nghĩa của illuminances, vui lòng truy cập ở đây.