icosahedral

Để định nghĩa của icosahedral, vui lòng truy cập ở đây.