hydrospace

  • n.Biển; Dưới nước space
  • WebBiển thế giới; Nước biển
n.
1.
khu vực bên dưới bề mặt của biển
n.