humanises

Để định nghĩa của humanises, vui lòng truy cập ở đây.