humanised

Để định nghĩa của humanised, vui lòng truy cập ở đây.