hosepipes

Để định nghĩa của hosepipes, vui lòng truy cập ở đây.