horsty

Để định nghĩa của horsty, vui lòng truy cập ở đây.