horselike

Để định nghĩa của horselike, vui lòng truy cập ở đây.