hogman

Cách phát âm:  US ['hɒgmən] UK ['hɒgmən]
  • na.Người đàn ông con lợn
  • WebHegeman; Huo Geman