hirseling

Để định nghĩa của hirseling, vui lòng truy cập ở đây.