himatio

Để định nghĩa của himatio, vui lòng truy cập ở đây.