himati

Để định nghĩa của himati, vui lòng truy cập ở đây.