hikrs

Để định nghĩa của hikrs, vui lòng truy cập ở đây.