heteroclites

Để định nghĩa của heteroclites, vui lòng truy cập ở đây.