hepaticae

Để định nghĩa của hepaticae, vui lòng truy cập ở đây.