henequens

Để định nghĩa của henequens, vui lòng truy cập ở đây.