helotisms

Để định nghĩa của helotisms, vui lòng truy cập ở đây.