halakh

Để định nghĩa của halakh, vui lòng truy cập ở đây.