hachur

Để định nghĩa của hachur, vui lòng truy cập ở đây.