guruships

Để định nghĩa của guruships, vui lòng truy cập ở đây.