gunflints

Để định nghĩa của gunflints, vui lòng truy cập ở đây.