guanosines

Để định nghĩa của guanosines, vui lòng truy cập ở đây.