guanosine

Để định nghĩa của guanosine, vui lòng truy cập ở đây.