grievan

Để định nghĩa của grievan, vui lòng truy cập ở đây.