grapinesses

Để định nghĩa của grapinesses, vui lòng truy cập ở đây.