graphemics

Để định nghĩa của graphemics, vui lòng truy cập ở đây.