gramineous

Để định nghĩa của gramineous, vui lòng truy cập ở đây.