gossoo

Để định nghĩa của gossoo, vui lòng truy cập ở đây.