gonophores

  • n.Xử lý nhị; Cơ thể sinh sản; Chồi sinh (mềm sứa swarm)
  • WebChồi sinh sản; Một sinh sản của cơ thể hình quả lê
n.
1.
một thành viên thuộc địa ở San hô một số hoặc khác hydrozoans rằng sản xuất các tế bào sinh sản
2.
một kéo dài của thùng một bông hoa chứa các bộ phận sinh sản trên các cánh hoa