gnorsw

Để định nghĩa của gnorsw, vui lòng truy cập ở đây.