gnathites

Để định nghĩa của gnathites, vui lòng truy cập ở đây.