glorsw

Để định nghĩa của glorsw, vui lòng truy cập ở đây.