gliste

Để định nghĩa của gliste, vui lòng truy cập ở đây.