glibnesses

Để định nghĩa của glibnesses, vui lòng truy cập ở đây.