glasnosts

Để định nghĩa của glasnosts, vui lòng truy cập ở đây.