ginrst

Để định nghĩa của ginrst, vui lòng truy cập ở đây.