ginost

Để định nghĩa của ginost, vui lòng truy cập ở đây.