giloss

Để định nghĩa của giloss, vui lòng truy cập ở đây.