giloos

Để định nghĩa của giloos, vui lòng truy cập ở đây.