gilnsu

Để định nghĩa của gilnsu, vui lòng truy cập ở đây.