giantlike

Để định nghĩa của giantlike, vui lòng truy cập ở đây.