ghins

Để định nghĩa của ghins, vui lòng truy cập ở đây.