geometrics

Để định nghĩa của geometrics, vui lòng truy cập ở đây.