gentrices

Để định nghĩa của gentrices, vui lòng truy cập ở đây.