gauthier

Để định nghĩa của gauthier, vui lòng truy cập ở đây.