gatehouses

Để định nghĩa của gatehouses, vui lòng truy cập ở đây.