gallipots

Để định nghĩa của gallipots, vui lòng truy cập ở đây.