gallinipper

Để định nghĩa của gallinipper, vui lòng truy cập ở đây.